[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 13 ท่าน ผู้เข้าชม 815961  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

     วันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง ได้จัดพิธีการแสดงตนเป็นพุทธมามกะขึ้นที่บริเวณสนามวอลเลย์บอลของโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้เป็นสมาชิกที่ดีของพระพุทธศาสนา กระทำแต่ความดี ละเว้นความชั่ว ปฏิบัติตนให้อยู่ในศีล 5 อย่างเคร่งครัด ไม่เบียดเบียนผู้อื่น และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากวัดวังม่วง ผู้บริหาร ครู และนักเรียนเป็นอย่างดี (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี
หัวข้อข่าว : กิจกรรมคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557

     เมื่อวันอังคารที่ 1 กรกฎาคม 2557 กองลูกเสือเนตรนารี โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี ได้จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยท่านผู้อำนวยการ..นายสมพร หว่างกล่อม เป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้โรงเรียนในสหวิทยศึกษาสัมพันธ์วังม่วงได้นำนักเรียนเข้าร่วมพิธีสวนสนามและกล่าวคำปฎิญาณตน ณ สนามโรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคีด้วย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตร
หัวข้อข่าว : โครงการห้องเรียนอุ่นใจ

      วันที่ 2 กรกฏาคม 2557 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 ขอขอบคุณ ร.ต.อ.วีระเกียรติ คำงาม รอง สวป.สภ.แก่งคอย พร้อมทีมงานคณะตำรวจมวลชนสัมพันธ์ได้เดินทางมาให้ความรู้เรื่องยาเสพติดให้ โทษและการป้องกัน แก่นักเรียนโรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 เนื่องในโอกาสวันต่อต้านยาเสพติด และโครงการห้องเรียนอุ่นใจ นักเรียนทุกคนให้สัญญาว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิด….ดาววัน/ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :พัทชนันธรณ์ แก้วเจิม
หัวข้อข่าว : พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ

     โรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียน จัดพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียนเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงให้กำเนิดลูกเสือไทย และส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินัยและยึดมั่นในคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ โดยมีนายสมชาย โกจินอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียน เป็นประธานในพิธี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลทับกวาง
หัวข้อข่าว : พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนอนุบาลทับกวาง

     ผอ.สัมฤทธิ์ พึ่งบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลทับกวาง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนอนุบาลทับกวาง ประจำปีการศึกษา 2557 การจัดการแข่งขันจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้ตระหนักถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด 2. เพื่อส่งเสริมสุขภาพ พลานามัยทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้แก่เด็กและเยาวชน 3. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเกิดความรัก และสามัคคีในหมู่คณะ 4. เพื่อฝึกฝนระเบียบวินัย รู้จักเคารพกฎเกณฑ์ และกติกาของการแข่งขัน 5. เพื่อคัดเลือกค้นหานั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตร
หัวข้อข่าว : พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามของคณะลูกเสือ–เนตรนารี

     โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 จัดกิจกรรม พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามของคณะลูกเสือ–เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ สนามโรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของกิจการลูกเสือ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงให้กำเนิดลูกเสือไทย ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ให้แก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)
หัวข้อข่าว : ร.ร.วัดหนองสมัครฯ จัดกิจกรรมวันสถาปนาวันลูกเสือแห่งชาติ 2557

      เนื่องในวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ นายพงษ์ศักดิ์ ภัทรโสภณกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) ผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือโรงเรียนวัดหนองสมัคร ได้จัดพิธีเดินสวนสนามของลูกเสือ ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดหนองสมัครฯ เพื่อแสดงความเคารพและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ ต่อองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เพื่อประกาศความเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง (ภาพ/ข่าว:ครูเสฏฐีรัตน์ อยู่บุรี)::ภาพเพิ่มเติม :: Facebook โรงเรียนว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 2 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียนได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องใน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

     เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียนได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องใน วันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อให้นักเรียนภายในโรงเรียนได้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของทุกประเทศ โดยทางโรงเรียนได้เปิดโอกาสให้นักเรียนส่งผลงานเข้าประกวดเช่น การแต่งเรียงความและคำขวัญในหัวข้อต่อต้านยาเสพติด การประกวดวาดภาพระบายสีเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้จัดขบวนเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนในชุมชนได้เห็นถึงปัญหาของยาเสพติดแ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 2 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : พิธีคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

     วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง นำโดย นายสุชาติ พรสินชัย พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ร่วมพิธีคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งทางราชการกำหนดให้วันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี เป็น “วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ” ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนอนุบาลวังม่วง (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 2 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่
หัวข้อข่าว : ต้อนรับผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษ

     นางสาวสมศรี มธุรสสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ กล่าวต้อนรับ Miss Charlotte Sullivan ผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษจากสหราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 และคุณครูได้เข้าทำการสอนนักเรียนตั้งแต่วันแรกที่มาถึงโรงเรียน บรรยากาศการเรียนการสอนเป็นที่พึงพอใจทั้งของครูผู้ช่วยสอนและนักเรียนเป็นอย่างมาก........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 2 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่
หัวข้อข่าว : ประชุมปฐมนิเทศและรับมอบผู้ช่วยสอน

     นางสาวสมศรี มธุรสสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ พร้อมด้วยนางยุพิน เสือสุริย์ เข้าร่วมการประชุมปฐมนิเทศแก่ผู้ช่วยสอนและผู้แทนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษ ประจำปี 2557 ( English Teaching Assistants Project-ETA) โดยขอรับนักศึกษาจากสหราชอาณาจักรมาช่วยสอนภาษาอังกฤษ ในช่วงระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน -30 สิงหาคม 2557 เพื่อรับทราบบทบาทหน้าที่ของผู้ช่วยสอนและสถานศึกษา และรับมอบนักศึกษามาปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน เมื่อวันที่ 26 -28 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 2 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ
หัวข้อข่าว : พิธีสวนสนามของคณะลูกเสือ–เนตรนารี สหวิทยศึกษาลำพญา

     สหวิทยศึกษาลำพญา จัดพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงให้กำเนิดลูกเสือไทย และส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินัยและยึดมั่นในคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ โดยมีนายวิมล เพ็ชรประยูร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือเป็นประธานในพิธี (เรวดี ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 2 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ จัดงานวันสุทรภู่ ประจำปีการปีการศึกษา ๒๕๕๗

     เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2557 ที่ผ่านมาโรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ขึ้น เพื่อเป็นการรำลึกถึงท่านสุนทรภู่กวีเอกของไทยที่ได้รับการยกย่องจากสหประชาชาติว่าเป็นหนึ่งในกวีเอกของโลก โดยทางโรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ได้จัดประกวด คัดลายมือ จัดแข่งเล่านิทาน จัดแข่งอ่านบทกลอนสุนทรภู่ ประกวดวาดภาพระบายสีนิทานกลอนสุนทรภู่ จัดกิจกรรมถามตอบปัญหา เป็นต้น โดยมีนักเรียนให้ความสนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวดและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 2 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่
หัวข้อข่าว : พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557

     นางสาวสมศรี มธุรสสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ พร้อมคณะครูและนักเรียน ทำพิธีสวนสนามวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฏาคม 2557 ณ สนามโรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ก่อตั้งกองลูกเสือแห่งชาติ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :บ้านหินซ้อน
หัวข้อข่าว : พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ-เนตรนารี

     นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินซ้อน เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามของลูกเสือและเนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ สนามโรงเรียนบ้านหินซ้อน พิมล ภาพ/ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 15/86 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 2
313 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com