[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 99 ท่าน ผู้เข้าชม 869770  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : การเรียนรู้ผ่านละคร

     วันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2557 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง ในส่วนของโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ ร่วมกับโครงการปฏิรูปการศึกษาด้วยละคร ของกลุ่มละครคนทำคนดู จัดกิจกรรมการแสดงละครเวทีสด แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ ประเภทที่ 1 ละครเพื่อการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เรื่อง สวัสดีอาเซียน ประเภทที่ 2 ละครที่สร้างจากวรรณคดีในบทเรียนวิชาภาษาไทย ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยนักแสดงมืออาชีพ แต่งกายชุดละคร ผสมผสานการร้อง รำ เต้น มีดนตรีประกอบ สร้างความสนุกสนาน เพลิดเพลินและให้ความรู้แก่นักเรียน คณะครู......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : ต้อนรับ ร.ท.ฐนพัฒน์ ชูวงษ์ หัวหน้าชุด กร.ที่ 7 ศูนย์การทหารม้า จังหวัดสระบุรีและคณะ

     วันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2557 นายสุชาติ พรสินชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังม่วง พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน มีโอกาสต้อนรับ ร.ท.ฐนพัฒน์ ชูวงษ์ หัวหน้าชุด กร.ที่ 7 ศูนย์การทหารม้า จังหวัดสระบุรีและคณะ ได้มาตรวจเยี่ยม พบปะพูดคุยให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความรักความสามัคคีแก่นักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้เวลาในช่วงกิจกรรมหน้าเสาธงและได้รับความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนเป็นอย่างดี (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :บ้านหินซ้อน
หัวข้อข่าว : ศิษย์เก่า สบว.คมส.รุ่น 17/19 มอบุทนการศึกษา

     ศิษย์เก่าโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม รุ่น 17/19 นำโดย คุณนพสร คุปตะวาทิน มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนและสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน ของโรงเรียนบ้านหินซ้อน รวมเป็นเงิน 17,600 บาท เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหินซ้อน ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ พิมล ภาพ/ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : ต้อนรับ ท่านอนันต์ ระงับทุกข์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

     วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2557 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง นำโดย นายสุชาติ พรสินชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมต้อนรับ ท่านอนันต์ ระงับทุกข์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 และคณะ ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนและรับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะตามนโยบายเกี่ยวกับความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 ทางโรงเรียนได้จัดการแสดงประกอบเพลงอาเซียนร่วมใจของนักเรียน นิทรรศการผลงานของครูและนักเรียน พร้อมทั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน ได้เข้ารับความรู้ จากครู DARE

      วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคมคม พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน ได้เข้ารับความรู้เรื่อง ของโทษและพิษภัยของยาเสพติด จาก ด.ต.วิรัตน์ ทองคำร้อย เจ้าหน้าที่ตำรวจ(ครู DARE)จากโครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ต้อนรับท่านอนันต์ ระงับทุกข์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

     นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 และคณะร่วมต้อนรับท่านอนันต์ ระงับทุกข์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มาตรวจเยียมโรงเรียนอนุบาลวังม่วง และรับทรายผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะตามนโยบายเกี่ยวกับความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายก่อนเข้าสู่เป็นประชาคมอาเซียน ปี 2558 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า
หัวข้อข่าว : รับโล่การประกวดของเยาวชนดีเด่นด้านการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้

     วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2557 ท่านผู้อำนวยการปฏิวัติ จันทร์ทิพย์ นำครูและนักเรียนโรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า เข้ารับโล่การประกวดของเยาวชนดีเด่นด้านการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ภายใต้อุปถัมภ์โครงการ "ธรรมวนาภิบาล" ประจำปี พ.ศ.2557 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) กรมป่าไม้ มูลนิธิพระรัตนตรัย และมูลนิธิโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ จาก พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ประธานมูลนิธิพระรัตนตรัย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
หัวข้อข่าว : ทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

     เมื่อ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา มูลนิธิสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต ร่วมกับ บริษัท ทีพีไอ โพลีน (มหาชน) ได้พานักเรียนชั้น ป.5 และ ป.6 และคณะครู โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน เข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ที่จังหวัดปทุมธานี ซึ่งนักเรียนให้ความสนใจ และเรียนรู้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ ทางโรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน ขอขอบพระคุณ ทางมูลนิธิสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต และบริษัท ทีพีไอ โพลีน (มหาชน)มา ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่69
หัวข้อข่าว : วันภาษาไทย

      วันที่ ๒๙ ก.ค. พ.ศ. ๒๕๕๗ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ ๖๙ คณะครูและนักเรียนได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในด้านภาษาไทย และเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของ ภาษาไทย และร่วมใจกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง เป็นการอนุรักษ์ภาษาไทยให้เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่ประเทศชาติไทยสืบไป ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้ การแสดง รำไทย การแสดงละครในวรรณคดีไทย การแข่งขันทักษะทางด้านภาษาไทย เช่น การคัดลายมือ การวาดภาพระบายสี การแต่งกล......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

     วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 สพป.สระบุรี เขต 2 โดยนายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 8/2557 ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ
หัวข้อข่าว : ค่ายภาษาอังกฤษ

     วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม 2557 นายสมศักดิ์ คงสมนวน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - วันที่ 9 สิงหาคม 2557 ณ อาคาร เอนกประสงค์โรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ เพื่อเป็นการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ บรรยากาศนอกห้องเรียน ให้นักเรียนได้เรียนรู้สนุกสนาน และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่
หัวข้อข่าว : กิจกรรมทัศนศึกษา ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี

     เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ทางโรงเรียนวัดหนองตะเฆ่นำโดยท่าน ผอ.สมศรี มธุรสสุวรรณ คณะครูและนักเรียนทุกชั้นได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ตามโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ วัดป่าเลไลย์ อนุสรณ์ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี และวัดม่วง จังหวัดอ่างทอง (วัลภา ภาพ/ทรงวุฒิ ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่
หัวข้อข่าว : จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 2557

     วันที่ ๒๙ ก.ค. พ.ศ. ๒๕๕๗ โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ นำโดย ผอ.สมศรี มธุรสสุวรรณ คณะครูและนักเรียนได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในด้านภาษาไทย และเพื่อกระตุ้นให้ชาวไทยทั้งชาติได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย และร่วมใจกันใช้ ภาษาไทยให้ถูกต้องเพื่ออนุรักษ์ภาษาไทยให้เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่ชาติไทยต่อไป ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ประกอบไปด้วย 1. ประกวดคัดลายมือ/เรียงความ/เขียนคำขวัญ/เขียนเรื่องจากภาพ/เขียนตามคำบอก 2. การตอบป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

     วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนได้อนุรักษ์ เชิดชูคุณค่าของภาษาไทยในฐานะที่เป็นมรดกและวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติ 2.เพื่อฝึกฝนทักษะทางภาษา และส่งเสริม พัฒนาการอ่าน การเขียน การฟัง การพูดและการดู 3.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสามารถ และความถนัดในทางที่ถูกต้อง 4.เพื่อเผยแพร่ผลงานของนักเรียน ซึ่งมีกิจกรรมการแข่งขันต่างๆ มาตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2557......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ
หัวข้อข่าว : วันภาษาไทย

     วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 นายสมศักดิ์ คงสมนวน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขอนะชโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) เป็นประธานเปิดกิจกรรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ เวลา 13.30 - 15.30 น. ภายในงานได้มีการจัดกิจกรรม เช่น การละเล่นไทย และแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง ฯลฯ การแข่งขันทักษะทางด้านภาษาไทย เช่น การเล่านิทาน การคัดลายมือ ฯลฯ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทย ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 15/91 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 2
313 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com